Digitaalinen laadunhallinta

Laadunhallinta on tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisen laadun ylläpitoa ja hallintaa. Asiakasvaatimukset ovat laadun mittari. Laadunhallinta on välttämätön osa teollista valmistusta. Sillä taataan tasalaatuinen ja kustannustehokas tuotanto maksimisaannolla ja minimireklamaatioilla. Laadun mittaaminen ja toteutuneen laadun havainnointi ovat keskeinen osa laadun kehittämistä. Laadunhallintaa ja -varmistusta voidaan toteuttaa eri toiminnan vaiheissa kuten suunnittelussa, tuotannossa ja palveluissa. Digitalisoituva maailma tarjoaa tehokkaita työkaluja laadunhallintaan.

Erinomaisille yrityksille ominaisina laatujohtamisen tunnuspiirteinä on lueteltu Euroopan ja USA:n laatupalkintokriteereissä mm. seuraavia tekijöitä: tuloshakuisuus, asiakassuuntautuneisuus, prosesseihin ja tosiasioihin perustuva johtaminen, kumppanuuksien kehittäminen ja arvostaminen, ketteryys sekä järjestelmänäkökulma. Digitaalinen laadunvarmistus lisää kustannustehokkuutta prosesseissa ja operatiivisessa toiminnassa. Prosessien reaaliaikainen seuranta auttaa ennalta ehkäisemään vikatilanteita ja nopeuttaa häiriötilanteisiin reagointia.

Digitaaliset toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat tiedon automaattisen virtauksen järjestelmästä toiseen, jolloin manuaalisia, virhealttiita ja aikaa vieviä tiedon uudelleenkirjausvaiheita paperilta järjestelmään ei tarvita. Järjestelmissä pystytään hyödyntämään reaaliaikaista mittaus- ja reklamaatiotietoa, jolloin tuotannon ongelmatilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. Erilaisten dokumenttien kuten tilauksien, toimintaohjeiden ja piirustusten versionhallinta helpottuu ja päivitykset ovat ajan tasalla. Tämä mahdollistaa suuret kustannussäästöt ja sähläyksen vähentämisen. Lisäksi tieto on nopeammin saatavilla kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Läpinäkyvyys eri osastojen välillä paranee sekä tiedon jakaminen myös sidosryhmien kanssa ja siten kumppanuuksien kehittäminen helpottuu.

KTM:n rahoittamassa tutkimuksessa ”Laatutoiminta suomalaisissa yrityksissä” yritysten mukaan tärkein ratkaisemista vaativa laatuongelma näyttää liittyvän tiedonkulkuun. Tarve ratkaista erilaisia sisäisen tiedonkulun ongelmia voidaan nähdä pyrkimyksenä virheitä ennaltaehkäisevään toimintaan. Virheellisiä dokumentteja, sähläystä, suunnittelu- ja toimitusvirheitä voidaan ainakin osaksi pitää puutteellisen tiedonkulun seurausilmiönä. Ko. tutkimuksessa eniten laatukustannuksia aiheutti yritysten mielestä 1. sähläys, turha työ, etsimiset 2. korjaava työ 3. alihankkijoiden virheet 4. reklamaatiot ja asiakkaiden valitukset, takuutyöt.

SMACC kehittää digitaalista laadunhallintaa ja laadunvarmistusta yhdessä yritysten kanssa esimerkiksi seuraavissa aihealueissa:

  • Tuotannonsuunnittelu – ja ohjausjärjestelmien hyödyntäminen, tiedon automaattinen virtaus, inhimillisten virheiden väheneminen mittaustulosten, virheiden yms. kirjaamisessa

  • Dataan perustuvaa päätöksenteko, kustannustehokkuuden lisääminen prosesseja / toimintaa digitalisoimalla, läpimenoaikojen lyhentäminen, sähläyksen vähentäminen

  • Prosessien reaaliaikainen seuranta. Nopea reagointi häiriötilanteisiin, konedatan hyödyntäminen, huoltovälit, ennakoitavuus, optimoidut parametrit
  • Selkeän digitaaliseen visioon perustuvan idean välitön testaaminen. Nopeat onnistumiset tai epäonnistumiset, koesuunnittelu

OTA YHTEYTTÄ

Kirsi Andersson
Tampereen yliopisto
+358 40 757 7233
Timo Salmi
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
+358 40 569 1326
X
X